Bài giảng do Cô giáo Vũ Thị Quyên, trường THCS  Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương.  
(ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).