Phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp trong đường tròn. Ông luyện tuyển sinh vào 10.