Bài giảng do Cô giáo Phạm Thị Hạnh, trường THCS Việt Hồng - Thanh Hà - Hải Dương.  
(ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).