Đây là đề thi môn toán dành cho học sinh lớp 10, nội dung đề thi tập trung vào kiến thức về mệnh đề, thời gian làm bài 45 phút