Kết quả thi đã được xếp thứ tự theo điểm thi đạt được của học sinh trong tổng số học sinh dự thi.