Bài giảng do Cô giáo Phạm Thị Phượng, trường THCS Phạm Sư Mạnh - Kinh Môn - Hải Dương. 
(ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).