Bài giảng do Cô giáo Vũ Việt Hà, trường THCS Phạm Sư Mạnh - Kinh Môn - Hải Dương. 
 (ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).