Kết quả thi đã được xếp thứ tự theo từng môn thi trong tổng số học sinh dự thi. Tổng điểm = Toán x 2 + Ngữ văn x 2 + Tiếng Anh.